Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Manuál k nástupu do školy

Manuál k nástupu do školyDatum konání:
6.5.2020

V následujících řádcích a odkazu jsou podrobné informace k nástupu do školy.

Prosíme, věnujte těmto řádkům náležitou pozornost.

Děkujeme.

MANUÁL k nástupu do školy

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE

okres Ústí nad Orlicí

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

MANUÁL VSTUPU DO ŠKOLY A VÝUKY PRO ŽÁKY DEVÁTÉ TŘÍDY

 

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU PRO žáky deváté třídy

Pohyb žáků před vstupem do školy:

Před školou se žáci NESMÍ shromažďovat, udržují odstupy 2 m (vyznačená místa).

Žák má ústa a nos zakrytá ochrannými prostředky.

Žáky před školou vyzvedne pověřený pracovník, který je odvede do šaten.

 

VSTUP DO BUDOVY

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, a to nejdříve 15 minut před zahájením konzultací.  Dříve nebudou žáci do budovy vpuštěni.

     Pedagog vyzve žáky, aby se převlékli a přezuli v šatnách. Musí dodržovat bezpečnou vzdálenost.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

 

VE TŘÍDĚ

 

Neprodleně po převléknutí a přezutí po příchodu do třídy, musí žák použít dezinfekci na ruce.

Složení skupiny žáků je stanoveno předem a je neměnné.

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. V lavici sedí jeden žák.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

V každé třídě vyučující často větrá (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.

 

V BUDOVĚ

 

Návštěva toalet: organizuje vyučující. Na toaletu může vstupovat pouze jeden žák s ochranou úst a nosu. Po odchodu z toalety si žák umyje ruce, osuší a ošetří dezinfekcí.

Ve společných prostorách a o přestávkách musí žáci dodržovat vzdálenost mezi sebou 1,5-2 m.

Na chodbách a při přesunech musí mít žáci zakrytá ústa a nos.

 

ROZVRH UČIVA

 

BUDE STANOVEN NA iŠkole  a ve složce deváté třídy.

 

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ, nepřítomnost

 

 V případě nepřítomnosti žáka na konzultaci, musí zákonný zástupce neprodleně informovat třídní učitelku o důvodech nepřítomnosti: emailem stribrna.zsvypr@iskola.cz

nebo na tel. 733 310 946.

 

PROVOZ ŠKOLY pro žáky deváté třídy

 

Začátek a konec konzultací dle rozvrhu.

Začátek dopoledních konzultací nejdříve v 7:30 hod.

Konec vzdělávacích aktivit nejdéle ve 13:05 hod.

Vzdělávací dny budou na iŠkole.

 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

 

Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání. Žákům budeme poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

 

ODCHOD Z BUDOVY

 

Organizuje vyučující, který dodržuje obecná pravidla stanovená krizovým opatřením.

 

 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID 19

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Pedagog kontaktuje zákonného zástupce žáka, který si ho okamžitě vyzvedne. Škola informuje spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné třídy s povinností nosit roušku, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.  

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky poté umístíme do jiné místnosti nebo změníme aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

 

RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

• Školní stravování zatím nebude zajištěno. Žáci si mohou přinést vlastní stravu.

 

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

                    4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

                    b) při protinádorové léčbě,

                    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

                    5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

                    6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

                    7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

                    8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY

                     

                    Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

                    Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

                    Při prvním vstupu do školy předkládá žák (zákonný zástupce žáka) toto prohlášení.

                    písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

                    písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

                     

7. 5. 2020

Mgr. Romana Prokopová

ředitelka školy