Drobečková navigace

Úvod > PREVENCE sociálně patologických jevů > Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program na školní rok 2013-2014

Cíl:

Zvýšit odolnost žáků vůči sociálně patologickým jevům, snížení rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj. Ovlivňovat chování žáků ve smyslu podpory zdraví a nabídky hodnotného využívání volného času.

Okruhy působení v roce 2013-2013

 - virtuální drogy (počítače, televize, videa)

 - kouření a konzumace alkoholu

 - šikanování a jiné formy násilného chování

 - rasismus, xenofobie,

 - sekty a náboženská hnutí

 - k podpoře zdraví je v letošním roce ještě zařazena dopravní výchova

Způsoby prevence:

- celkové působení na žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech,

- zavádění etické a mravní výchovy a výchovy ke zdravotnímu životnímu stylu

- soustavné sledování vývojové a individuální potřeby žáků, odhalování poruch a hledání řešení při výskytu problémů

- optimalizování vztahů mezi žáky

- vytváření přímivých podmínek pro pracovní klima a zdravý pracovní vývoj žáků i učitelů ve všech částech vyučovacího procesu

- aplikovat dostupné formy zdraví a zdravého životního stylu a zdravého životního prostředí

- smysluplné využívání volného času žáků, poskytování prostoru pro zájmovou činnost, exkurze

 - systémoví vzdělávání školního metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků

- pořádání besed pro žáky i za pomoci odborníků

- informovat rodiče o aktivitách školy a o problémech, které se u žáka vyskytly, o navrhovaných opatřeních, informování o postupu školy v případě výskytu zneužívání návykových látek)

- zaměření se na rizikové skupiny žáků hlavně ve vyšších ročnících

- zajišťování poradenské péče pro žáky a rodiče

- spolupráce s oddělením sociální prevence, sociálním odborem, oddělením péče o dítě, kurátory pro děti a mládež

- důsledná kontrola a dodržování zákona č. 37/1989 sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění pozdějších úprav, včetně ohlašovací povinnosti

- důsledné potírání kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek, opatření k jejich nedostupnosti ve škole a jejím okolí

- celkové zhodnocení na konci školního roku

Akce podporující prevenci na rok 2013 -2014

I. pololetí

 - celkové poučení žáků 1.- 9.

- vhodné využívání volného času a nabídka volnočasových aktivit – výchova ke zdraví a výchova k občanství 6. až 9.

- beseda s autory literatury faktu

- vývojové odlišnosti pohlaví - 6. a 9. třída

- slavnost slabikáře

- poučení o schránce důvěry a nabídky řešení problémů 6.- 9.

- beseda na téma virtuální drogy – informační a komunikační technologie 5.- 9.

- seznámení rodičů s virtuální závislostí na sociálních sítích + beseda s rodiči

- nabídka webů, které se touto problematikou zabývají, poradenská centra

- odpoledne s učiteli a sportem 6.- 9.

- divadelní představení

- sportovní soutěže

- vánoční dílny - jarmark

- školní sportovní den – návštěva zimního stadionu 1.– 9.

II. pololetí

- spaní ve škole

- ochrana přírody – Den Země 1.- 9.

- beseda o partnerských a sexuálních vztazích – žáci 9. třídy

- beseda k výchově k toleranci – rasismus, xenofobie, antisemitismus 6.- 9.

- kreativní odpoledne – Den matek 1.– 9.

- odpoledne s učiteli, rodiči a sportem 6.– 9.

- zařazení základních poznatků z dopravní výchovy – jízda zručnosti 2.– 9.

- školní vlastivědné exkurze 1.– 9.

- školní sportovní den – letní sporty mimo školu 6.– 9.

- netradiční školní den - Pohádkový les 1.– 9.

- koncert talentů

- divadelní představení

- lyžařský kurz 4. a 5. třída

- cyklistický kurz 7. a 8. třída

- vodácký kurz 9. třída

- celkové zhodnocení prevence na pedagogické radě

Součástí prevence je i nabídka zájmových útvarů:

  • Školní časopis
  • Výtvarný kroužek
  • Judo I., II.
  • Divadelní kroužek
  • Pěvecký sbor I., II.
  • Sportovní hry I.
  • Sportovní hry II.
  • Hra na kytaru
  • Vaření
  • Kreativní klub


Zpracoval:

Bc. Petr Grossmann

metodik školní prevence