Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy - legislativa

Zápis do první třídy proběhne 19. 4. 2018 od 15.30 do 17.00

 

I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Obsah:

1. Termín a místo zápisu

2. Věk dítěte

3. Práva a povinnosti rodičů

4. Spádové obvody škol

5. Odklad povinné školní docházky

6. Cizinci a povinná školní docházka

7. Rozhodování ředitele školy

1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku  základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon, v dubnovém termínu.

Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

2. Věk dítěte


Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon).

3. Práva a povinnosti rodičů


Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.
 
4. Spádové obvody škol

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 5 školského zákona).

5. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod.  V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

6. Cizinci a povinná školní docházka
Povinná školní docházka se vztahuje i  občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení.

7. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

II. Zápis do 1. tříd a správní řád

Správní řízení

Na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (viz § 165 odst. 2 školského zákona), neboť se zde zakládá právo (povinná školní docházka) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu.

Obsah:

1. Zahájení řízení

2. Přerušení správního řízení

3. Založení spisu

4. Vydání rozhodnutí

5. Oznámení rozhodnutí

6. Vyznačení doložky právní moci

7. Stížnost proti postupu ředitele školy

 

1. Zahájení řízení

Správní řízení se zahajuje dvěma způsoby:

Ø na žádost,
Ø z moci úřední

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání a odklad povinné školní docházky je zahájení na žádost (§ 44 a násl. správního řádu).

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné školní docházky.

Tuto žádost může podat:

Ø písemně nebo
Ø ústně do protokolu

Formu podání si volí zákonný zástupce dítěte, proto tiskopis, který vypracuje škola pro podání žádosti, může mít pouze doporučující charakter (tiskopis žádosti je ke stažení v horní části stránky).

Podání žádosti ústně do protokolu znamená, že zákonný zástupce žáka podá žádost ústně a ředitel školy s ním sepíše protokol (§ 18 správního řádu).

Žádost musí mít tyto náležitosti (§ 45 správního řádu):

Ø kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování),
Ø co žadatel žádá,
Ø označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována,
Ø další náležitosti,
Ø podpis osoby, která tak činí

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu).

2. Přerušení správního řízení

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitel školy) v případě, že žádost neobsahuje předepsané náležitosti (§ 64 správního řádu). Tato skutečnost může nastat při žádosti o odklad povinné školní docházky, kdy k žádosti chybí přílohy: doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře. Protože by ředitel školy nestihl zákonem stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí (30 dnů), přeruší správní řízení na dobu nezbytně nutnou, která je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení (školské poradenské zařízení a odborný lékař dodají svá stanoviska). O ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitel školy  účastníky řízení a provede o tom záznam do spisu.

3. Založení spisu

O každé věci, která se rozhoduje podle správního řádu, se musí vést spis (§ 17 správního řádu).

Spis musí obsahovat:

Ø žádost zákonného zástupce dítěte popř. protokol (zákonný zástupce dítěte podal žádost ústně a ředitel školy s ním sepsal protokol o ústním jednání (§ 18 správního řádu),
Ø rozhodnutí ředitele školy,
Ø doklad o předání rozhodnutí,
Ø další písemnosti, které se vztahují k věci (doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře),
Ø informace o přerušení správního řízení,
Ø stížnost proti postupu správního orgánu


4. Vydání rozhodnutí

Obsah a formu rozhodnutí popisuje § 67 a násl. správního řádu. Rozhodnutí musí mít tři části:

1. Výrok:

Ø řešení otázky, která je předmětem řízení,
Ø právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno,
Ø označení účastníka,
Ø lhůtu ke splnění ukládané povinnosti

2. Odůvodnění:

Ø důvod rozhodnutí,
Ø podklady pro jeho vydání,
Ø úvahy, kterými se správní orgán řídil,
Ø informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s případnými námitkami.
Ø odůvodnění není nutné, vyhověl-li správní orgán v plném rozsahu žádosti.

3. Poučení

Ø zda je možné se proti rozhodnutí odvolat,
Ø v jaké lhůtě,
Ø který správní orgán o odvolání rozhoduje,
Ø u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Originál rozhodnutí je založen ve spise, stejnopisem se označuje vyhodnocení, které se rozesílá účastníkům řízení.

5. Oznámení rozhodnutí

Oznámení rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu. Doručení musí být doloženo písemným dokladem, který stvrzuje, že byla písemnost doručena nebo že poštovní zásilka obsahující rozhodnutí  byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo. Forma oznámení rozhodnutí musí být zaznamenána ve spisu.

6. Vyznačení doložky právní moci

Právní moci nabude rozhodnutí, které:

Ø bylo oznámeno,
Ø proti kterému nelze podat odvolání (uplynula odvolací lhůta)

Ředitel školy vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které je součástí spisu, právní moc rozhodnutí a zároveň vyznačí den vyhlášení tohoto rozhodnutí  nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení.

Na požádání účastníka řízení opatří ředitel školy doložkou právní moci i stejnopis rozhodnutí (§ 73 a násl. správního řádu).

Doložka mívá nejčastěji podobu otisku razítka s malým kulatým státním znakem a kolonka s datem nabytí právní moci.

7. Stížnost proti postupu ředitele školy

Správní řád v § 175 upravuje právo dotčené osoby obracet se na správní orgán (ředitele školy) se stížností proti postupu správního orgánu.

Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení, tedy podává se řediteli školy na téhož ředitele školy.

Ten posoudí, zda je stížnost:

Ø důvodná,
Ø částečně důvodná,
Ø nedůvodná.

Shledá-li ji důvodnou nebo částečně důvodnou, je povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě.

O výsledku šetření a přijaté nápravě se učiní záznam do spisu. Stěžovatel je vyrozuměn jen tehdy, když o to požádal.