Drobečková navigace

Úvod > ŠKOLNÍ PARLAMENT-původní > Žákovská ústava

ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA

Preambule

My, žáci Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětlivi toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto „Žákovskou ústavu Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice“.

Článek 1

Hlasovací právo ve školním sněmu má pouze mluvčí třídy, teprve v jeho nepřítomnosti se hlasování účastní jeho zástupce, tak, že každá třída má ve školním sněmu jeden hlas.

Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Článek 2

Všechny články ústavy vycházejí z obsahu „Úmluvy o právech dítěte“, která byla přijata 20. 11 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.

Z nejdůležitějších článků úmluvy:

Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostechtýkajících se dítěte.

Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušování práva druhých.

Právo dítěte na vzdělání. Vzdělání musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečné pro společnost.

Opatření k zajištění kázně musí ve školách odpovídat lidské důstojnosti dítěte. Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku.

Dítě musí být chráněno před jakoukoli diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství.

Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdružení, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých.

Právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.

Článek 3

Každý člen třídního a školního sněmu je povinen dodržovat školní a vnitřní řád školy.

Článek 4

Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského sněmu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Žákovský sněm se skládá z těchto orgánů:

- třídní sněm
- školní sněm
- žákovská rada

Článek 5

Třídní sněm je tvořen všemi žáky příslušné třídy. Jejich účast na jednání je dobrovolná. Zvolí si mluvčího třídy a jeho zástupce, kteří pak třídu zastupují na školním sněmu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy a jsou povinni zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání školního sněmu. Mluvčí je volen na jedno školní pololetí, ale v průběhu může být vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a třídní sněm takový návrh odhlasuje.

Rozhodnutí třídního sněmu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků třídy (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje třídní sněm). Počet dalších funkcionářů třídy není nijak omezen.

Článek 6

Školní sněm. Je tvořen mluvčími a jejich zástupci všech tříd, a to od 4. do 9. ročníku. Schází se nejméně dvakrát během každého školního pololetí, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen.

Hlasovací právo ve školním sněmu má pouze mluvčí třídy, teprve v jeho nepřítomnosti se hlasování účastní jeho zástupce, tak, že každá třída má ve školním sněmu jeden hlas.

Rozhodnutí sněmu je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina zástupců z počtu tříd školy s právem účasti. Jestliže se třída dvakrát za sebou bez omluvy nezúčastní jednání sněmu, ztrácí nárok na případné hlasování na další schůzi.

Na prvním sněmu ve školním roce:

Mluvčí tříd a jejich zástupci složí slib (taktéž každý nově zvolený mluvčí na první schůzi, které se účastní).

Školní sněm si zvolí styčného pracovníka z řad učitelů školy, tj. pracovníka, se kterým bude sněm v daném pololetí spolupracovat. Tento pracovník nemá právo hlasovat.

Mluvčí tříd ze svého středu zvolí 3 členy Žákovské rady.

Volby styčného pracovníka i Žákovské rady jsou vždy tajné.

Slib: „Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Článek 7

Jednání školního sněmu je veřejné, může se ho zúčastnit i kterýkoli žák nebo zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat. Pro schválení návrhů je třeba při hlasování nadpoloviční většiny hlasů zúčastněných mluvčích.

O připomínkách týkajících se chodu školy žákovská rada neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná na a zpětně informuje žákovskou radu o závěrech a možnostech řešení.

Článek 8

Žákovská rada je tvořena třemi členy zvolenými školním sněmem. Ze svého středu si zvolí předsedu. Dále si rozdělí tyto funkce: místopředseda a zapisovatel. Rada pověří dva další mluvčí třídy, kteří budou vykonávat funkce tiskového mluvčího (pro školní časopis a rozhlas) a nástěnkáře (nástěnka žákovského sněmu).
Žákovská rada se operativně schází, svolává mluvčí na schůzi sněmu a pověřuje je úkoly, které je třeba ve třídách projednat. Je výkonným orgánem žákovského sněmu.

Žákovská rada má právo kdykoli přijít ze vedením školy.

Článek 9

Kterýkoli člen žákovské rady může být odvolán na návrh člena školního sněmu nebo rady, jestliže pro to jsou důvody (neplnění povinností, vážné přestupky proti ústavnímu pořádku).

Návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů ve sněmu. V případě odvolání proběhne doplňková volba na uprázdněné místo v radě.

Článek 10

Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení žákovského sněmu.

Článek 11

Ústavní pořádek Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice tvoří tato Ústava, Úmluva o právech dítěte a Školní a vnitřní řád školy.

Článek 12

Tato Žákovská ústava Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice nabývá účinnosti dnem 01. 05. 2005.